TIMIFY warunki korzystania dla osób rezerwujących terminy

Print now

TIMIFY warunki korzystania dla osób rezerwujących terminy


1. Zakres obowiązywania

 1. Warunki korzystania i handlowe („WARUNKI KORZYSTANIA”) firmy TerminApp GmbH, Balanstrasse 73, Gebäude 24, 3. Stock, 81541 Monachium, Niemcy (zwanej dalej: „TIMIFY”) dotyczą udostępnienia i korzystania z oprogramowania do rezerwacji terminów online oraz powiązanego z nim konta użytkownika przez OSOBĘ REZERWUJĄCĄ TERMINY.
 2. Odmienne warunki handlowe dotyczące OSÓB REZERWUJĄCYCH TERMINY nie są uznawane, chyba że TIMIFY wyraźnie wyrazi zgodę na piśmie na ich obowiązywanie. 


2. Przedmiot umowy i świadczenia

 1. TIMIFY udostępnia dla OSÓB REZERWUJĄCYCH TERMINY bezpłatną funkcję rejestracji, dzięki której OSOBA REZERWUJĄCA TERMINY może łatwo i szybko uzgadniać terminy z użytkownikami oprogramowania do rezerwacji terminów online firmy TIMIFY („KLIENT”) , bez konieczności bezpośredniej identyfikacji i rejestracji u USŁUGODAWCY za każdym razem. 
 2. Podczas rejestracji OSOBY REZERWUJĄCEJ TERMINY w TIMIFY w celu zarezerwowania terminu u KLIENTA następuje sprawdzenie, czy wprowadzone dane są poprawne oraz czy OSOBA REZERWUJĄCA TERMINY jest zarejestrowana w TIMIFY. W tym celu dane logowania są przekazywane do TIMIFY i w razie potrzeby weryfikowane.
 3. TIMIFY zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w udostępnionych nieodpłatnie funkcjach, modułach i komponentach, bezpłatnego lub odpłatnego udostępniania nowych funkcji oraz/lub wstrzymania udostępniania nieodpłatnych funkcji. Firma TIMIFY będzie przy tym zawsze uwzględniała istotne interesy OSOBY REZERWUJĄCEJ TERMINY.


3. Zawarcie umowy

 1. W celu rejestracji wymagane jest utworzenie konta OSOBY REZERWUJĄCEJ TERMINY. W tym celu wymagane jest podanie imienia i nazwiska, zwrotu grzecznościowego oraz adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego oraz hasła. Adres e-mail i hasło służą jednocześnie OSOBIE REZERWUJĄCEJ TERMINY jako dane dostępowe do jej profilu (dalej „DANE DOSTĘPOWE”).
 2. Dokonane przez OSOBĘ REZERWUJĄCĄ TERMINY zakończenie procesu rejestracji w celu utworzenia konta OSOBY REZERWUJĄCEJ TERMINY stanowi prawnie wiążącą ofertę zawarcia umowy w zakresie korzystania z oprogramowania do rezerwacji terminów online. TIMIFY przyjmuje ofertę poprzez aktywowanie konta. 


4. Prawa i obowiązki 

 1. OSOBA REZERWUJĄCA TERMINY musi traktować niezbędne dane dostępowe do swojego kontaOSOBY REZERWUJĄCEJ TERMINY w sposób poufny i niezwłocznie poinformować TIMIFY, jeśli dostęp do danych uzyskają nieautoryzowane przez nią osoby trzecie.
 2. TIMIFY udostępnia OSOBIE REZERWUJĄCEJ TERMINY bezpłatną funkcję rejestracji oraz powiązane z nią narzędzie do rezerwacji terminów online, łącznie z jego KOMPONENTAMI, takimi jak infrastruktura techniczna do korzystania na własną odpowiedzialność oraz w celu identyfikacji wobec KLIENTA. TIMIFY nie ma przy tym żadnego wpływu na zasady i szczegóły stosunku umownego pomiędzy KLIENTEM a jego OSOBAMI REZERWUJĄCYMI TERMINY. Dotyczy to w szczególności dostępności terminów, szczegółów właściwych usług KLIENTA, informacji o cenach lub ocen i treści profilu rezerwacji. Zatem KLIENT ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z narzędzia do rezerwacji terminów online oraz wszelkie treści opisów usług, udostępniane przez niego w ramach korzystania z narzędzia do rezerwacji terminów online, profilu rezerwacji, a także zobowiązania umowne wobec OSOBY REZERWUJĄCEJ TERMINY.


5. Okres obowiązywania umowy oraz prawo do jej wypowiedzenia

 1. Wobec braku odmiennych ustaleń, umowy dotyczące korzystania z narzędzia do rezerwacji terminów online są zawierane na czas nieokreślony..
 2. Mogą one zostać wypowiedziane przez każdą ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym. 
 3. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.


6. Ochrona danych osobowych 

 1. TIMIFY zobowiązuje się do przestrzegania właściwych przepisów prawnych, w szczególności tych wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz niem. federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG). Obejmuje to także obowiązek zawarcia umowy w zakresie przetwarzania danych na zlecenie zgodnie z art. 28 RODO, która stanowi integralną część niniejszego stosunku umownego. 
 2. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne na stronie internetowej TIMIFY. 


7. Marketing i komunikacja z klientem

 1. W przypadku, gdy OSOBA REZERWUJĄCA TERMINY zawiera (bezpłatną) umowę z firmą TIMIFY i podaje przy tym adres poczty elektronicznej (e-mail), firma TIMIFY ma prawo do wykorzystywania tego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) OSOBY REZERWUJĄCEJ TERMINY do bezpośredniej reklamy własnych podobnych towarów lub usług.   
 2. OSOBA REZERWUJĄCA TERMINY w każdej chwili ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), bez dodatkowych kosztów innych niż koszty transmisji zgodne z podstawowymi taryfami.  


8. Postanowienia końcowe

 1. Wobec niniejszych warunków korzystania i handlowych obowiązują przepisy prawa Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem jednolitego prawa międzynarodowego, w szczególności Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów
 2. Jeśli strona umowy jest handlowcem w rozumieniu niem. kodeksu handlowego, osobą prawną prawa publicznego lub wyodrębnionym majątkiem publiczno-prawnym, wyłącznym – również międzynarodowym – sądem właściwym dla wszelkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze stosunku umownego jest sąd w siedzibie naszej firmy w Monachium. Dotyczy to również sytuacji, gdy strona umowy jest przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 niem. kodeksu cywilnego. Firma TIMIFY jest jednak w każdym przypadku upoważniona także do składania pozwów w siedzibie OSOBY REZERWUJĄCEJ TERMINY. Przepisy prawne dotyczące ograniczenia wyboru prawa oraz zastosowania wiążących przepisów, w szczególności przepisów państwa, w którym OSOBA REZERWUJĄCA TERMINY ma swoje miejsce zwykłego pobytu jako konsument, pozostają nienaruszone. 
 3. Konsumenci mogą ponadto korzystać z alternatywnych możliwości rozstrzygania sporów prawnych. Poniższy link Komisji Europejskiej (zwany również platformą OS) zawiera informacje dotyczące rozstrzygania sporów online i służy jako centralny punkt kontaktowy w celu pozasądowego rozstrzygania sporów, wynikających z zawieranych online umów sprzedaży: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main. Firma TIMIFY nie bierze jednak udziału w postępowaniach w zakresie rozstrzygania sporów przed konsumenckim biurem mediacyjnym i nie jest do tego zobowiązana prawnie.
Stan na: 13.02.2019